ارائه کتب تألیف شده دکتر محمد مهدی دانایی و مقالات با ذكر عنوان و محل ارائه يا چاپ

1- دکتر محمد مهدی دانایی، کتابِ "بررسی تهدیدات الکترومغناطیسی و سناریوهای تهدید"– انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی - سال 1389
2- دکتر محمد مهدی دانایی، کتابِ "راهکارهای مقاوم سازی و معرفی استانداردها در حوزه الکترومغناطیس"– انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی - سال 1389
3- دکتر محمد مهدی دانایی، کتابِ "مکانیزم های نفوذ امواج الکترومغناطیسی و آسیب پذیری تجهیزات و قطعات الکترونیکی"– انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی - سال 1390

[4]- M. M. Danaei, H. Aliajbarain, M. Azarbadegan, Y. Bayrami, “PROTECTION OF CAR-SIZE SENSITIVE EQUIPMENTS USING A SHIELDING COVER", Journal Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 7, 97–108, 2009.
[5]-M. M. Danaei and J. Rashed-Mohassael, M. Vahdani, " Analysis of External EM Wave Coupling to an Arbitrary Shaped Microstrip line using Method of moments(MOM)",15 International Zurich Symposium-February 18-20-2003.
[6]-M. M. Danaei and J. Rashed-Mohassael, H.Teimoori, " Mode matching Analysis of EM Wave Penetration into an Cavities with Rectangular Apertures",Electrocamp 2003-10-12 September 2003,Split, Croatia.
[7]-M. M. Danaei and J. Rashed-Mohassael, M. Vahdani, " Coupling of External EM Field to T and Y Shaped Microstrips by Moment Method ",Electrocamp 2003-10-12 September 2003,Split, Croatia.
[8]-M. M. Danaei and J. Rashed-Mohassael, L.Forotan, " Electromagnetic Induction on Multi Microstrip Lines Due to an External EM Field and Coupling from Adjacent Lines ",ICEAA 2003.Torino Italy,.
[9]-M. M. Danaei and J. Rashed-Mohassael, L.Forotan, " Electromagnetic Induction on Multi Microstrip Lines Due to an External EM Field and Coupling from Adjacent Lines ",ICEAA 2003.Torino Italy,.
[10]-L. Golestani-Rad and J. Rashed-Mohassael, M. M. Danaei, "Rigorous Analysis of Em-Wave Penetration Into a Atypical Room Using FDTD Method : the Transfer Function Concept ", J. of Electromagn . Waves and Appl. Vol. 20, No 7, 913-926,2006.
[11]-M. M. Danaei, H. Aliajbarain, M. Azarbadegan, Y. Bayrami, “How to Protect Car Size Sensitive Equipment Using a Shielding Cover",2008 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility &19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, 19–22 May 2008, Singapore
[12]-H. Aliakbarian, M.M. Danai, M. Azarbadegan, J. Rashed-Mohassel, "A New Miniaturized Ultra-Wideband High Gain Antenna," APS 2006, New Mexico,
[13]-H. Aliakbarian, M.M. Danai, M. Azarbadegan, J. Rashed-Mohassel, “An ultra wideband skull cap monoconical antenna for wireless communication” , MMET 2006, Ukraine.
[14]-M. Vahdani , M. M. Danaei and J. Rashed-Mohassael, , " Analysis of External EM Wave Coupling to an Arbitrary Shaped Microstructure using Method of moments(MOM)",15 International Zurich Symposium-February 18-20-2003.
[15]-L. Golestani-Rad and J. Rashed-Mohassael, M. M. Danaei, "Introducing the Transfer Function Concept for a Complex Structure Due to Electromagnetic Wave Penetration Using FDTD Method ", IEEE,2004.
[16]-A. Cheldavi, M.M. Danaei, "Capacitive Flux Compression Generator", Journal of of IJE Transaction A. Basis.Vol. 16, No .4 December 2003.


17- دکتر محمد مهدی دانایی، مرتضی آذربادگان، هادی علی اکبریان، یحیی بایرامی اقدم،" منابع الکترومغناطیسی توان بالا و پوشش های عملی محافظت کننده"، اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر روی بافتهای زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی-دانشگاه امیرکبیر- سال 1387.
18- دکتر محمد مهدی دانایی، مرتضی آذربادگان، هادی علی اکبریان، یحیی بایرامی اقدم،" تحلیل اثرپذیری یک کانکتور چند پایه با دهانه باز نسبت به امواج تداخلی "، اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر روی بافتهای زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی-دانشگاه امیرکبیر- سال 1387.
19- مهدی نصیری، احمد چلداوی، حبیب ا.. عبیری و محمد مهدی دانایی، " اندازه گیری و مدلسازی اثر انواع روزنه ها در کاهش ضریب تاثیر پوشش"، کنفرانس بین المللی مهندسی برق تبریز-ایران-1381.
20- جلیل راشد محصل، محمد مهدی دانایی و حسن تیموری،" تحلیل نفوذ امواج الکترومغناطیسی به محفظه های روزنه دار به روش Mode-Matching"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران-اردیبهشت 1382، شیراز-ایران.
21- محمد مهدی دانایی، علیرضا فروتن و جلیل راشد محصل،" نفوذ امواج الکترومغناطیسی به کابلها و خطوط انتقال"، دومین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوافضا، 1381.
22- محمد وحدانی، محمد مهدی دانایی و جلیل راشد محصل،" تزویج یک میدان الکترومغناطیسی خارجی روی خطوط نواری نا متقارن نوعی شامل خم نواری L شکل و پیوند T"، دومین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوافضا، 1381.
23- محمد مهدی دانایی، نیما غیاثی و جلیل راشد محصل،" تحلیل و بررسی پالس الکترومغناطیسی توان بالا بر سیستم های الکترونیکی"، دومین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوافضا، 1381.
24- محمد مهدی دانایی، حسن تیموری و جلیل راشد محصل،" نفوذ امواج الکترومغناطیسی به محفظه های روزنه دار و بررسی اختلال پذیری سیستمهای الکترومغناطیسی در درون محفظه ها"، دومین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوافضا، 1381.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست